Veřejné prostory Prahy 10

Parkování a parkovací zóny

Enter Title

Zaparkovaná auta Nejvíc komplexní a podrobné studie k řešení problematického parkování na svém území má zpracované za přispění dopravních expertů a 10.000 svých občanů pražská desátá městská část již od loňského dubna. „Přípravu zavedení tohoto kvalitně zpracovaného řešení počítající s časově i lokálně omezenými zónami jsme ale museli odložit protože si problematiku pod sebe převzal přímo pražský magistrát s tím, že ji bude řešit komplexně pro celou Prahu,“ upozornila v této souvislosti místostarostka Prahy 10 Radmila Kleslová (ANO).

 

V rámci dotazníkového šetření oslovila městská část 52.000 domácností directmailovým podrobným dotazníkem. Znění dotazníků i zpracování výsledků bylo předmětem zadání Katedry technologie a řízení dopravy Univerzity Pardubice Jana Pernera (UPJP), která se stala i garantem odborné stránky dotazníkového šetření a validity výsledků. „Návratnost dotazníků činila velmi solidních 20% - více než 10.000 dotazníků - což jasným způsobem dokazuje zájem našich občanů o tuto závažnou problematiku, se kterou se musejí potýkat každý den,“ upřesnila místostarostka.

 

Vedle dotazníku určeného občanům byla zpracována i „Analýza dopravy v klidu na celém území Městské části Praha 10, která mapovala parkování v městské části až do úrovně ulic. Výsledky těchto výzkumů byly prezentovány veřejnosti i médiím a přijetí vybrané varianty zavedení omezených zón placeného stání ve vybraných lokalitách mělo diskutovat městské zastupitelstvo.

 

Během projednávání v Praze 10 v dubnu loňského roku však pražský magistrát prostřednictvím náměstka primátora Josefa Noska oznámil, že Praha chce zavést nový systémový přístup k vytváření zón. „Původně vznikaly zóny tak, že je navrhovala městská část a město je posvětilo. V současné době bude jejich vytváření fungovat tak, že město vytvoří studii, ke které se městské části vyjádří a dají své připomínky,“ uvedl tehdy doslova pražský magistrát. V květnu pak usnesení rady uložilo přípravu koncepce zón placeného stání pro celé území hlavního města magistrátnímu řediteli.

 

V prosinci roku 2013 vznikl Návrh koncepce rozvoje ZPS, který rada HMP vzala na vědomí svým usnesením č. 125 ze dne 28.1.2014.

 

22. dubna 2014 se  v prostorách Nové radnice sešli představitelé jednotlivých městských částí hlavního města Prahy. Náměstek primátora Jiří Nouza, v jehož gesci je i řešení dopravy v klidu v hlavním městě, zde prezentoval základní principy nových zón placeného stání. Prezentace viz příloha. Celá koncepce zahrnuje městské části Prahy 1 až 11, Prahu 13 a Prahu 18 a je načasována do etap. Pilotní projekt bude realizován již na podzim 2014. První etapa se plánuje na průběh roku 2015. Další etapy realizuje Praha postupně na základě projednání s dotčenými MČ.

 

Koncepce, která se připravuje, neznamená pouze rozšíření stávajících zón na další městské části, ale nový přístup na řešení dopravy v klidu, a tím zlepšení celého systému parkování pro obyvatele Prahy.

 

V systému ZPS budou zavedeny tři režimy parkování, kterými jsou rezidentní (modrá zóna), smíšené stání (fialová zóna) a návštěvnické stání (oranžová zóna). Tyto zóny přispějí k lepší srozumitelnosti pro řidiče na celém území hlavního města.

 

Důležité jsou nové zásady pro parkování rezidentů a abonentů podpořené principem „květinky“, kterým budou vytvořeny podmínky pro parkování v bezprostředním okolí bydliště nebo sídla firmy.

 

Změní se i základní provozní doba zón, která je navržena od pondělí do pátku od 8 do 20 hodin, s tím, že se počítá i s možnými odchylkami dle lokálních potřeb regulace dopravy. Tato zásada zlepší obslužnost území pro služby, servisní organizace, ale umožní parkování i návštěvám rezidentů.

 

Novinkou je aplikace virtuálních parkovacích hodin (VPH), která bude přístupná z chytrých telefonů či internetu a umožní platbu parkovného moderním způsobem. Stále zůstane zachována možnost platby přes parkovací automaty.

 

V nové koncepci je kladen velký důraz na efektivnější kontrolu dodržování pravidel v ZPS. K tomu by měl sloužit monitoring parkování vázaný na registrační značku vozidla. Takto budou jednoduše detekovány automobily neplatící za parkování a informace o nich budou předávány na pracoviště Městské policie a dále k přestupkovému řízení na MČ.

 

KE STAŽENÍ: