Veřejné prostory Prahy 10

Metropolitní plán

Text/HTML

          Pořizování nového Územního plánu hl. m. Prahy, nazvaného Metropolitní, začalo v červnu 2012. Zastupitelstvo hl. m. Prahy se tehdy usneslo o tom, že systém územního plánování v Praze je třeba proměnit tak, aby reagoval na výzvy 21. století. Návrh je zpracováván od září 2013, kdy bylo schváleno jeho zadání.

 

    V současné době probíhá kontrola návrhu Metropolitního plánu (verze 3.3) pořizovatelem (HMMP). IPR Praha jako zpracovatel předal ke kontrole verzi, která by již měla sloužit pro další krok v pořizování územního plánu – společné jednání. Podle harmonogramu, projednaného Zastupitelstvem hl. m. Prahy, by proces projednávání měl započít na jaře 2018. Proces bude mít dvě kola – společné jednání a veřejné projednání – které umožní občanům, vlastníkům pozemků i spolkům podávat připomínky, které budou následně vyhodnocovány. Upravený návrh plánu pak bude schvalovat Zastupitelstvo. Termín počátku platnosti je odvislý od množství připomínek, které budou podány ve společném jednání či veřejném projednání. Jejich množství je obtížné předem odhadnout. Jednotlivé připomínky a námitky budou postupně vypořádány a na základě vypořádání bude návrh Metropolitního plánu zrevidován.

 

          Dle slov Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) je Metropolitní plán inovativním dokumentem – přichází se změnou paradigmatu v plánování města. Namísto dosavadního plánování města na základě funkčního využití ploch se navrací k předsocialistickému způsobu územního plánování: základním principem Metropolitního plánu je vymezování veřejných prostranství, struktury a kompozice zástavby a krajiny či stanovení výškové regulace.

 

Metropolitní plán na webových stránkách IPR: http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan

 

 

 

AKTUÁLNĚ


          MČ Praha 10 chce zapojit do projednávání aktuální podoby Metropolitního plánu co nejširší veřejnost a umožnit každému, aby mohl jednoduše a v předstihu jeho současný návrh připomínkovat. Proto jsme se rozhodli zahájit sběr připomínek nejdůležitějšího dokumentu určujícího budoucí podobu Prahy.

          Představení veřejnosti probíhá od druhé půlky dubna s tím, že návrh Metropolitního plánu bude možné shlédnout každý týden ve večerních hodinách osobně na dnech otevřených dveří.  MČ Praha 10 oslovila náměstkyni primátorky Petru Kolínskou a ředitele Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) Ondřeje Boháče s žádostí o spolupráci a technickou podporu přímo na dnech otevřených dveří. Pořizovatelem Metropolitního plánu je MHMP, zpracovatelem pak IPR. 

 

Harmonogram dnů otevřených dveří:

Pondělí  23. 4. 2018      16,00 – 19,00

Pondělí  30. 4. 2018      16,00 – 19,00

Pondělí  7. 5. 2018        16,00 – 19,00

Pondělí  14. 5. 2018      16,00 – 19,00

Středa 23. 5. 2018         17,00 – 19,00

Pondělí 28. 5. 2018       16,00 – 19,00

 

Místo konání dnů otevřených dveří:      

Středisko územního rozvoje se nachází v přízemí budovy "B" Úřadu městské části Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 (naproti vchodu "A" do budovy ÚMČ Praha 10).        

 

Email pro zasílání Vašich připomínek:

sur@praha10.cz

 

Kompletní dokumentace návrhu Metropolitního plánu je vystavena k nahlédnutí:

- v elektronické podobě zde

- v tištěné podobě – v termínu od 27. 4. 2018 do 27. 7. 2018 ve výstavních prostorách Centra Architektury a městského plánování (CAMP) v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha), Vyšehradská 51, Praha 2 (Areál Emauzského kláštera). Otevírací doba CAMP od 27. 4. 2018 do 10. 6. 2018: úterý - neděle od 9:00 do 21:00 hodin. Ve výše uvedeném termínu bude ve středu a ve čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin na místě zajištěna přítomnost zástupce pořizovatele a projektanta. Po datu 10. 6. 2018 bude otevírací doba CAMP prodloužena, o čemž bude informováno prostřednictvím veřejné vyhlášky.