Veřejné prostory Prahy 10

Tramvajová zastávka Průběžná

Atributy

Název:
TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA PRŮBĚŽNÁ
Investor:
MČ Praha 10
Projekt/Architekt:
AED, a.s., DIPRO s.r.o., Šafer Hájek architekti s.r.o.
Lokalita:
Praha - Strašnice
Zastavěná plocha:
Realizace:
2016

Základní informace

Tramvajová zastávka v ulici V Olšinách na křižovatce s Průběžnou ulicí je díky své poloze uprostřed frekventované městské třídy důležitým veřejným prostorem. Současný stav místa s velkými asfaltovými a provizorně upravenými plochami bez kousku zeleně, který dočasně vznikl po odstranění veřejných záchodků a úpravě směru tramvajové trati, zdaleka neodpovídá možnostem a významu prostoru. V návaznosti na dokončenou rekonstrukci tramvajové trati má Praha 10 připravenou celkovou revitalizaci okolí zastávky, která proběhne v koordinaci s úpravou světelné signalizace křižovatky během roku 2016.

 

Nástupní ostrůvky a zelený ostrov

Posun vedení kolejí umožňuje rovnoměrnější prostorové poměry pro obě zastávky a plocha vymezená pro nástupiště se stane kultivovanějším prostorem pro pěší, částečně izolovaným od automobilové dopravy. Pochozí plochy nástupišť budou vyvýšeny tak, aby se zmenšil vertikální rozdíl mezi plochou chodníku a podlahou tramvaje. Ostrůvky budou vydlážděny z pražské mozaiky a doplněny signalizačními pásy pro slabozraké. Obě zastávky budou osazeny přístřešky a doplněny městským mobiliářem.

Odclonění ostrůvků zvýšeným pásem zeleně nabídne prostor pro zpříjemnění čekání na tramvaj i využití ke každodenním krátkodobým setkáním. Plochy zeleně vymezené nízkými zídkami z gabionových košů budou osázeny půdopokryvnými, převážně stálezelenými keři, dekorativní trávou a doplněny skupinami lomového kamene. Řada rovnoměrně vysázených stromů po celé délce zastávky ve formě „stromořadí“ dodá prostoru lidské měřítko i potřebný stín.

 

Úprava komunikací

Součástí projektu je rovněž úprava přechodů pro chodce, nové šířkové uspořádání uličního profilu a úprava světelné signalizace. Jízdní pruhy budou v obou směrech doplněny o cyklopruhy, které tak propojí  již existující cyklistickou trasu.

 

Zatravnění kolejiště V Olšinách

Štěrkové lože kolejí v ulici v Olšinách bylo na konci loňského roku zakryto zeminou a zatravněno. Ulice tím získala zelený středový pás, který snižuje hluk a zpříjemňuje její charakter. Přechody pro chodce a místa pro přecházení jsou vybavena zpevněným povrchem.

 

Aktuální vývoj projektu

Uvědomujeme si důležitost tohoto veřejného prostoru, a proto již několik let usilujeme o jeho úpravu směrem k lepšímu. Připravovaná přestavba tramvajové zastávky Průběžná, a to včetně navazujících úprav vozovek a světelného dopravního značení, je akcí realizovanou skrze Technickou správu komunikací hl. m. Prahy (dále jen TSK) a firmu Eltodo. Městská část Praha 10 ji v koordinaci s opravou tramvajové trati a jejím následným zatravněním iniciovala, projekčně i inženýrsky zajistila a bude se na ní investičně spolupodílet. Další fáze jsou na straně TSK a firmy Eltodo, které na sebe časově těsně navazují a nelze je řešit odděleně. V loňském roce nedošlo ze strany firmy Eltodo k včasnému dokončení projekční přípravy, proto se samotná realizace obou akcí přesunula do roku 2016.

Projektová část dokumentace ke stavebnímu řízení stavby "Rekonstrukce zastávky Průběžná" byla dokončena, projednána a předána TSK a realizována.

 

Dne 8. 9. 2016 byla stavba předána. 

Napiště svůj podnět k projektu

Kontaktní informace

Váš příspěvek

Podněty občanů

Podněty k projektům

Hlavním cílem podnětů k projektu je vyzvat občany, odbornou veřejnost (architekty, urbanisty, studenty, umělce), aby vyslovili svůj názor, připomínku, či podnět k danému projektu. Uvědomujeme si, že k realizaci jakéhokoliv návrhu vede cesta zejména přes diskuzi s místními obyvateli. Podněty budou průběžně evidovány a vyhodnocovány a stanou se podkladem pro následující vývoj daného projektu.

Na vaše podněty, připomínky a dotazy je odpovídáno soukromě emailem.