Veřejné prostory Prahy 10

OC Cíl

Atributy

Název:
OC CÍL
Investor:
MČ Praha 10
Projekt/Architekt:
ti2 architekti
Lokalita:
Zahradní Město, Praha-Záběhlice
Zastavěná plocha:
4220m2
Realizace:
2018/2019

Základní informace

Obchodní středisko Cíl bylo vystavěno v šedesátých letech 20. století jako obchodní, společenské a kulturní centrum sídliště Zahradní Město-východ. Cíl i v dnešní době funguje jako lokální obchodní centrum převážně pro lidi, kteří vůbec nenakupují autem, nebo pro nákupy menšího obsahu a služby. Zaměření centra je tedy především na méně majetnou klientelu (herna, second hand, apod.) a služby (kadeřník, krejčí, apod.). Samotný veřejný prostor vymezený obchodním centrem, někdejší panoramatickou restaurací Vesna a deskovým domem s průchodem (původně ubytovna pro stavbaře a hotel) je v neutěšeném stavu, nenabízí nic proč by se zde kdokoliv mohl zastavit, funguje jen pro příchod k zastávce autobusu nebo do obchodního centra. Řešené území je vymezeno dvěmi úrovněmi. Vyšší úroveň je řešena koncepčně s uvědoměním si souvislostí místa a vazbami na okolí. Nižší úroveň se zabývá konkrétním návrhem relativně intimního veřejného prostoru vycházejícího z poznatků a idejí úrovně vyšší.

 

V roce 2013 se rozhodla MČ Praha 10 zapojit do návrhu řešení veřejného prostoru i občany a zohlednit jejich požadavky v architektonických návrzích. Na základě toho vyzvala k návrhu revitalizace dva architektonické ateliéry, jejichž výsledkem byly dvě ideové studie. Urbanisticko-architektonické studie mají přinést jasnou koncepci vycházející z reálných možností místa a reflektující jeho požadavky a omezení. Důraz je kladen zejména na urbanistickou a architektonickou kvalitu návrhu, realizovatelnost záměru, všestrannost využití území, náklady na realizaci a vhodnost koncepce vycházející z potřeb místa.

 

Vyzvané ateliery:

  • Molo architekti
  • Ti2 architekti

 

Studie byly odevzdány a prezentovány dne 4.12.2013. Prezentace se zúčastnila i zástupkyně starosty pro územní rozvoj, Mgr. Ivana Cabrnochová a zaměstnanci OŽD/OKR. Součástí prezentací byla diskuse s autory. Následně byly studie předloženy k posouzení garantovi za „Společně pro desítku“ Ing. arch. D. Mateáskovi.

 

Projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební řízení zpracoval vybraný ateliér Ti2 architekti.

 

Po úpravách dokumentace v závislosti na nutnosti vyjmutí z úprav veřejného prostoru  jednoho pozemku ve vlastnictví subjektu, se kterým se nezdařila dohoda, byla dne 30. 12. 2016 podána žádost o vydání územního rozhodnutí na stavební úřad MČ Praha 10. Územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 18. 7. 2017 a následně byla podána žádost o stavební povolení na stavební úřad MČ Praha 10. Stavební povolení bylo vydáno dne 11. 9. 2017.

 

AKTUÁLNĚ:

MČ Praha 10 zahájila prvotní drobné úpravy uvedeného veřejného prostoru.

Nyní je zpracována prováděcí dokumentace a probíhá výběr zhotovitele stavby.

Jakmile budou známé termíny zahájení a dokončení prací, budou zde zveřejněny.


Napiště svůj podnět k projektu

Kontaktní informace

Váš příspěvek

Podněty občanů

Podněty k projektům

Hlavním cílem podnětů k projektu je vyzvat občany, odbornou veřejnost (architekty, urbanisty, studenty, umělce), aby vyslovili svůj názor, připomínku, či podnět k danému projektu. Uvědomujeme si, že k realizaci jakéhokoliv návrhu vede cesta zejména přes diskuzi s místními obyvateli. Podněty budou průběžně evidovány a vyhodnocovány a stanou se podkladem pro následující vývoj daného projektu.

Na vaše podněty, připomínky a dotazy je odpovídáno soukromě emailem.