Veřejné prostory Prahy 10

Drážní promenáda

Atributy

Název:
DRÁŽNÍ PROMENÁDA
Investor:
MČ Praha 10
Projekt/Architekt:
PUDIS a.s.
Lokalita:
Vršovice, Strašnice
Zastavěná plocha:
---
Realizace:
Technická prověřovací studie

Základní informace

Cílem MČ Praha 10 je iniciovat revitalizaci území železničních brownfields na území městské části, konkrétně koridoru Praha – Benešov, a vytvořit tak prostředí s charakterem městského parku, kde namísto rušené železniční trati bude dominovat nová „Drážní promenáda“. V rámci významné úpravy části železničního koridoru, optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař – Praha-Hlavní nádraží, dojde k podstatné redukci současného kolejiště a s tím spojenému opuštění části pozemků ve správě SŽDC, a to zejména současné dvojkolejné trati v oblasti Strašnic.  Díky tomu se nabízí jedinečná a neopakovatelná šance využití části prostoru původního drážního tělesa jako liniového parku, tzv. „Drážní promenády“,  zaměřeného  na pěší a cyklistickou dopravu, bruslařský pohyb či další jiné formy aktivní relaxace.

 

Ambicí MČ Praha 10 společně s MHMP je pomocí „Drážní promenády“ vytvořit unikátní propojení nejen jednotlivých lokalit MČ Praha 10, ale i navázat na sousední městské části. „Drážní promenáda“ bude součástí uceleného systému „zelených koridorů“, který má oporu ve významném koncepčním dokumentu městské části Praha 10 – Generelu veřejných prostranství Prahy 10. Touto substitucí zůstane zachován genius loci i kulturně-technické dědictví železnice, a to formou ponechání či revitalizace stávajících drážních objektů a prvků v místě původní trasy. Jedná se např. o historická návěstidla, stožáry veřejného osvětlení, provozní značení, nadchod na zastávce Praha-Strašnice apod.

 

Městská část Praha 10 se vizí „Drážní promenády“ dlouhodobě a intenzivně zabývá již od roku 2012 a o tomto záměru již informovala SŽDC, která je investorem projektu optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař – Praha-Hlavní nádraží. Připravované poptávkové řízení na výběr zhotovitele technické prověřovací studie projektu „Drážní promenády“ zajistí zpracování detailnější analýzy území železničního koridoru a jeho napojení na přilehlou strukturu města. Zpracování technické prověřovací studie je očekáváno v průběhu roku 2017.

 

Drážní promenáda by měla tvořit novou zelenou klidovou páteř Prahy 10 pro pěší, cyklistický a bruslařský pohyb i odpočinek a přinést novou přidanou hodnotu nejen pro podstatnou část městské části Praha 10, ale i pro ostatní obyvatele a návštěvníky celé Prahy a trvale zachovat paměť místa a hodnot v území pro další generace.

 

Promenáda má umožnit lepší prostupnost územím a zajistit jeho vyšší stabilitu a stát se novým východo-západním liniovým parkem propojujícím jednotlivé lokality Prahy 10 i navazující městské části, tedy „zeleným spojením“ Prahy 2, 4, 10 a 15. Propojí další klidová území parků a chráněných cest do ucelené sítě, zejména cesty podél Botiče, parkový pás na Skalce a přírodní mokřad Triangl, ale také park Gutovka, Havlíčkovy sady, lesopark Bohdalec atd. Lépe zpřístupní sportoviště Bohemians, Slávie, Eden a Gutovka  a umožní vznik nových míst pro trénink. Napojí tyto cíle na kapacitní veřejnou dopravu i parkoviště a zlepší tak přístupnost veřejné dopravy a zároveň dostupnost rekreace a odpočinku pro obyvatele i návštěvníky MČ Praha 10.

 

Základním využitím promenády pro obyvatele i návštěvníky bude svým rozsahem i formou ojedinělé místo pro odpočinek, rekreaci, sport, ale i bezmotorovou dopravu. Hlavními pohybovými aktivitami zde může být chůze (účelová i procházky), nordic walking, běh, jízda na bruslích a na kole atd. Hlavními uživateli budou zejména rodiny, děti, mládež, senioři, lidé se psy atd. Promenáda navíc skýtá potenciál dalšího kulturně-společenského využití nejen pro doprovodnou vybavenost jako občerstvení apod., ale např. pro kreativní a výtvarné aktivity atd.

 

Celý záměr promenády je možné realizovat díky uvolnění drážního tělesa stávající koridorové železniční trati. V rámci akce „Optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař – Praha hl. n.“, realizované v předpokládaném termínu let 2017 až 2021, bude zcela opuštěna současná dvoukolejná trať v oblasti Strašnic a redukována plocha současných kolejišť. Nabízí se tedy jedinečná a historicky neopakovatelná šance využít této skutečnosti k vytvoření nového bezmotorového propojení. V opačném případě je pravděpodobné, že dojde k nevratné likvidaci dnes liniové stavby, zejména rozprodejem pozemků třetím osobám a jejich různému využití.

 

Projekt optimalizace zpracovává firma SUDOP Praha a.s. pro investora Správu železniční dopravní cesty (SŽDC); realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií. Projekt je zaměřen čistě na řešení železniční dopravy a nejnezbytnější zásahy do souvisejících veřejných prostranství, zejména křížených komunikací. Nejsou řešeny širší návazné úpravy, které jsou z urbanistického hlediska nezbytné, naopak dochází i k dílčím demolicím vybavení opouštěné trati, které jsou z pohledu její revitalizace pro novou funkci nežádoucí. 

 

AKTUÁLNĚ:

 

V současnosti je dokončena technická prověřovací studie Vršovické Drážní promenády. MČ Praha 10 vymyslela záměr a na jaře tohoto roku předala dokončenou technickou studii proveditelnosti na Odbor rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. m. Prahy (RFD MHMP). Další projektové fáze jsou v rukách Magistrátu hl. m. Prahy, případně TSK.

 

Technická prověřovací studie Vršovické Drážní promenády, díky hlubším analýzám území a vlastnických vztahům, určila přesnou trasu této pěší a cyklostezky a její napojení na strukturu okolního města a jeho uliční síť. Současně lze očekávat, že na jejím základě budou dále zpracovány další fáze dokumentace nutné k povolení stavby.

 

Projekt Drážní promenády je nepřímo svázán s realizací projektu Optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař – Praha-Hlavní nádraží, neboť je situován na uvolněných pozemcích uvedeného železničního koridoru. Dle aktuálních informací od investora akce, státní společnosti SŽDC, by měla být úprava této významné dopravní železniční cesty zahájena v nejbližší době. Dokončení stavebních prací na celém úseku je zatím plánováno na rok 2021, z čehož vyplývá i nejbližší možný termín zahájení následné realizace Drážní promenády.

Napiště svůj podnět k projektu

Kontaktní informace

Váš příspěvek

Podněty občanů

Podněty k projektům

Hlavním cílem podnětů k projektu je vyzvat občany, odbornou veřejnost (architekty, urbanisty, studenty, umělce), aby vyslovili svůj názor, připomínku, či podnět k danému projektu. Uvědomujeme si, že k realizaci jakéhokoliv návrhu vede cesta zejména přes diskuzi s místními obyvateli. Podněty budou průběžně evidovány a vyhodnocovány a stanou se podkladem pro následující vývoj daného projektu.

Na vaše podněty, připomínky a dotazy je odpovídáno soukromě emailem.